BƯỚC 11: BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH
Công trình sau khi được hoàn thiện, sẽ được bảo hành theo đúng NĐ và tiêu chuẩn ban hành.